Sag C-140/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 19. september 2013 — Pensionsversicherungsanstalt mod Peter Brey (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Fri bevægelighed for personer — unionsborgerskab — direktiv 2004/38/EF — ret til ophold i mere end tre måneder — artikel 7, stk. 1, litra b) — person, der ikke længere er arbejdstager — alderspensionsberettiget — betingelse om at være i besiddelse af tilstrækkelige midler til ikke at blive en byrde for værtsmedlemsstatens »sociale system« — ansøgning om en særlig, ikke-bidragspligtig kontantydelse — udligningstillæg, der supplerer alderspension — forordning (EF) nr. 883/2004 — artikel 3, stk. 2, og artikel 70 — bopælsmedlemsstatens kompetence — betingelser for tildeling — lovlig opholdsret på det nationale område — overensstemmelse med EU-retten)