Komission direktiivi 2012/2/EU, annettu 9 päivänä helmikuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta kupari(II)oksidin, kupari(II)hydroksidin ja emäksisen kuparikarbonaatin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I ETA:n kannalta merkityksellinen teksti