Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti