2007/779/EZ, Euratom: Odluka Vijeća od 8. studenoga 2007. o osnivanju Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu (preinaka) Tekst značajan za EGP$