Komission asetus (EY) N:o 1564/2005, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005 , vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisten hankintojen alalla tehtyjen ilmoitusten julkaisemista varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)