Komission asetus (EU) N:o 334/2011, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011 , yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti