Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1246 z 2. septembra 2020 o neobnovení schválenia účinnej látky fenamifos v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Text s významom pre EHP)