Kirjallinen kysymys E-009167/11 Diogo Feio (PPE) komissiolle. Laiton kalastus