Sag C-447/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. december 2019 – UB mod Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovakiet) (Præjudiciel forelæggelse – social sikring – koordinering af de sociale sikringsordninger – forordning (EF) nr. 883/2004 – artikel 3 – materielt anvendelsesområde – ydelse ved alderdom – arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Den Europæiske Union – forordning (EF) nr. 492/2011 – artikel 7 – ligebehandling af nationale arbejdstagere og vandrende arbejdstagere – sociale fordele – en medlemsstats lovgivning, hvorefter en ydelse til »idrætsudøvere, der har repræsenteret staten«, er forbeholdt denne medlemsstats statsborgere)