Mål C-509/17: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Arbeidshof te Antwerpen — Belgien) — Christa Plessers mot PREFACO NV, Belgische Staat (Begäran om förhandsavgörande — Övergång av företag — Direktiv 2001/23/EG — Artiklarna 3 — 5 — Skydd för arbetstagares rättigheter — Undantag — Insolvensförfarande — Förfarande för företagsrekonstruktion genom verksamhetsövergång under tillsyn av rättslig myndighet — Företag som helt eller delvis bevaras — Nationell lagstiftning som tillåter förvärvaren att, efter verksamhetsövergången, välja vilka arbetstagare denne vill överta)