Asia C-352/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 24.5.2012 — Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 2008/1/EY — Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen — Vaatimukset luvan myöntämiselle olemassa oleville laitoksille — Velvollisuus varmistaa, että nämä laitokset toimivat mainitussa direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukaisesti)