Unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) tuomio 12 päivänä syyskuuta 2012. # Jutta Ertmer vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki erkat - Aikaisemmat yhteisön ja kansalliset sanamerkit ja kuviomerkit CAT - Suhteelliset hylkäysperusteet - Sekaannusvaara - Maineelle aiheutuva vahinko - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta - Perusteluvelvollisuus. # Asia T-566/10. Ertmer v. OHMI-Caterpillar (erkat) TITJUR