OTC-johdannaiset, keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 5. heinäkuuta 2011 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (KOM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD))