Asia F-38/10: Kanne 31.5.2010 — Vakalis v. komissio