Asia C-19/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.3.2010 (Oberlandesgericht Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH v. Silva Trade, SA (Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Erityinen toimivalta — 5 artiklan 1 alakohdan a alakohdan toinen luetelmakohta — Palvelujen suorittaminen — Kauppaedustussopimus — Sopimuksen täytäntöönpano useissa jäsenvaltioissa)