Υπόθεση C-178/11: Προσφυγή της 14ης Απριλίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Μάλτας