Komission asetus (EY) N:o 1580/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007 neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla