2012/337/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2012 , poikkeuksen myöntämisestä monivuotisia viljelykasveja koskevista Euroopan tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1337/2011 soveltamisesta Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 4132)