Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1120 av den 23 juli 2020 om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Adamclisi” (SUB)