Asia T-389/11: Kanne 18.7.2011 — Guccio Gucci v. SMHV — Chang Qing Qing (GUDDY)