Komission asetus (EU) N:o 566/2011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti