Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle - Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2009