Съобщение на Комисията до Европейския Парламент, Съвета и Сметната Палата - Обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2009 година