Asia C-335/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26.6.2012 — Puola v. komissio (Muutoksenhaku — Yhteinen markkinajärjestely — Uusien jäsenvaltioiden liittymisen vuoksi toteutettavat siirtymätoimenpiteet — Maataloustuotteiden kaupan osalta toteutettavista toimenpiteistä annettu asetus (EY) N:o 1972/2003 — Kumoamiskanne — Määräaika — Alkamisajankohta — Myöhästyminen — Tutkimatta jättäminen — Asetuksen säännöksen muuttaminen — Määräajan alkaminen uudelleen — Tutkittavaksi ottaminen osittain — Kanneperusteet — Oikeusyhteisöä koskevien periaatteiden ja tehokkaan oikeussuojan periaatteen loukkaaminen — Tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen ja kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon periaatteen loukkaaminen — Suhteellisuusperiaatteen ja luottamuksensuojan periaatteen loukkaaminen — Oikeusnormien hierarkian loukkaaminen — Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 41 artiklan rikkominen — Asetuksen (EY) N:o 1972/2003 3 artiklan virheellinen tulkinta — Perusteluvelvollisuuden laiminlyönti)