Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/543 2020 m. balandžio 17 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 2538) (Tekstas svarbus EEE)