96/219/EG: Rådets beslut av den 26 februari 1996 om slutande av avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Canada