2012/26/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011 , σχετικά με την κρατική ενίσχυση υπ' C 35/08 (πρώην NN 11/08) που χορήγησε η Γαλλία στον δημόσιο οργανισμό «Institut Français du Pétrol» [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 4483] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ