Υπόθεση C-390/20 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 17 Αυγούστου 2020 ο HZ, σύνδικος πτώχευσης της etc-gaming GmbH και ο OX, σύνδικος πτώχευσης της Casino-Equipment Vermietungs GmbH κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 16 Ιουνίου 2020 στην υπόθεση T-803/19, etc-gaming GmbH και Casino-Equipment Vermietungs GmbH κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής