Laki elinkeinotulon verottamisesta/Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 24/06/1968, muutettu viimeksi/senast ändring (218/2012) 11/05/2012