Komission tiedonanto – Julkisesta palvelusta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevat Euroopan unionin puitteet (2011) – Kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät komission ehdotuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 108 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi (EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti)