Ανακοίνωση της Επιτροπής — Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (2011) — Όλα τα κράτη μέλη αποδέχονται την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τα κατάλληλα μέτρα δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [σύμφωνα με το άρθρο 26 § 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 ΕΚ ]