Komission päätös , tehty 9 päivänä huhtikuuta 2003, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää väliaikaisia poikkeuksia neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä Argentiinasta peräisin olevien istutettaviksi tarkoitettujen mansikantaimien ( Fragaria L.) osalta, siemeniä lukuun ottamatta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1183) (2003/248/EY)