Asia T-593/11: Kanne 28.11.2011 — Al-Chihabi v. neuvosto