NUOMONĖ Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pateikta Transporto ir turizmo komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) Nuomonės referentas: Igor Šoltes