Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22 päivänä kesäkuuta 2010.#Aziz Melki (C-188/10) ja Sélim Abdeli (C-189/10).#Ennakkoratkaisupyynnöt: Cour de cassation - Ranska.#Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 267 artikla - Sen tutkiminen, sopiiko kansallinen laki yhteen sekä unionin oikeuden että kansallisen perustuslain kanssa - Kansallinen säännöstö, jonka mukaan perustuslainmukaisuuden valvontaa koskeva erillinen menettely on ensisijainen - SEUT 67 artikla - Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Rajavalvonnan poistaminen sisärajoilta - Asetus (EY) N:o 562/2006 - 20 ja 21 artikla - Kansallinen säännöstö, jossa sallitaan henkilöllisyyden tarkastukset vyöhykkeellä, joka sijaitsee Ranskan sellaisten valtioiden, jotka ovat sopimuspuolina Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyssä yleissopimuksessa, vastaisen maarajan ja siitä Ranskaan päin mitattuna 20 kilometrin etäisyydellä olevan linjan välissä.#Yhdistetyt asiat C-188/10 ja C-189/10. Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22 päivänä kesäkuuta 2010.