Υπόθεση C-618/18: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Giudice di pace di L’Aquila (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Gabriele Di Girolamo κατά Ministero della Giustizia (Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Εργασία ορισμένου χρόνου – Συμφωνία-πλαίσιο CES, UNICE και CEEP – Έννοια του «εργαζομένου ορισμένου χρόνου» – Ειρηνοδίκες – Άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Προδήλως απαράδεκτο)