/* */

Unioniin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 26 päivänä tammikuuta 2012. # Euroopan komissio vastaan Slovenian tasavalta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Muu ensivakuutus kuin henkivakuutus - Direktiivit 73/239/ETY ja 92/49/ETY - Direktiivin virheellinen ja puutteellinen täytäntöönpano. # Asia C-185/11. TITJUR komissio v. Slovenia