2012/399/EU: Neuvoston päätös, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2012 , ETA:n sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamiseen