KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin tarkistuksista neuvoston kantaan, joka koskee seuraavaa ehdotusta: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta