Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/123 2021 m. vasario 2 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 761) (Tekstas svarbus EEE)