Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/123, 2. veebruar 2021, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 761 all) (EMPs kohaldatav tekst)