Komission asetus (EU) N:o 479/2010, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2010 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden ilmoituksista komissiolle maito- ja maitotuotealalla