Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 36/2010, annettu 3 päivänä joulukuuta 2009 , Euroopan yhteisön malleista kuljettajan lupakirjoja, lisätodistuksia, lisätodistusten oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sekä kuljettajan lupakirjan hakulomakkeita varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY mukaisesti ( EUVL L 13, 19.1.2010 )