Υπόθεση T-597/19 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαρτίου 2020 — Helsingin kaupunki κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα – Κρατικές ενισχύσεις – Απόφαση κηρύσσουσα ενίσχυση ασυμβίβαστη προς την εσωτερική αγορά και διατάσσουσα την ανάκτησή της – Αίτηση αναστολής εκτελέσεως – Έλλειψη επείγοντος)