Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2011 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2011 , σχετικά με την εφαρμογή παρεκκλίσεων από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο πρωτόκολλο για τον ορισμό της έννοιας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής που επισυνάπτεται στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Κορέας