Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10130—APG/Arcus/PSP/Alpha Trains) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 32/10