Ehdotuspyyntö: Liikennemuotosiirtymätoimet, katalyyttiset toimet, merten moottoritiet –toimet, liikenteen välttämistoimet ja yhteiset oppimistoimet toisessa Marco Polo -ohjelmassa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1692/2006 – EUVL L 328, 24.11.2006, s. 1 )