Yksinkertaisista paineastioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/105/EY (kodifioitu toisinto) täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)