Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta / Undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (179/2011) 02/02/2011