Komission asetus (EU) N:o 162/2010, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010 , maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 677/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä